1 Gennaio 2020 - Tanti auguri a…Kleto Gjura!

Buon compleanno a Kleto Gjura, che oggi compie 21 anni. Tanti auguri!