9 Gennaio 2021 - Tanti auguri a…Umberto Eusepi!

Buon compleanno a Umberto Eusepi, che oggi compie 32 anni. Tanti auguri!